3-Hydroxytyrosol

CAS No: 10597-60-1
Synonym: Dihydroxyphenyl)-ethanol | 4-(2-Hydroxyethyl)-1,2-benzenediol | 4-(2-Hydroxyethyl)-catechol | 4-(2-Hydroxyethyl)-pyrocatechol
Molecular Weight: 154.16
3-Hydroxytyrosol