Chlorodiphenylphosphine

CAS No: 1079-66-9
Synonym: CDP | Diphenylphosphinous chloride | Chlorodiphenylphosphine | Diphenylchlorophosphine
Molecular Weight: 220.64
Chlorodiphenylphosphine