4-Phenyl-1-butene

CAS No: 768-56-9
Synonym: 3-Butenyl benzene | 1-Phenyl-3-butene
Molecular Weight: 132.21
4-Phenyl-1-butene