1-(6-Methylpyridin-3-yl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethanone (MMPE)

CAS No: 221615-75-4
1-(6-Methylpyridin-3-yl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethanone (MMPE)