Ethyl 2-(3-formyl-4-isobutoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate

CAS No: 161798-03-4
Synonym: FBX4-1
Molecular Weight: 347.43
Ethyl 2-(3-formyl-4-isobutoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate